Michael D. Passanha
Divisional Manager
99 834155
michael@binsalim.com
Nikhil Bal Sohal
Senior Sales Engineer
99 201214
n.sohal@binsalim.com